Current Issue

Vol 20 (2016): Jurnal Melewar
@Hak Cipta IPG Kampus Raja Melewar   Semua hak cipta terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua dari penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan dalam bentuk yang boleh diperoleh semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa cara sekalipun termasuk elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau lain-lain tanpa mendapat izin daripada penulis dan penerbit
Published: 2018-03-21
View All Issues